My-Webcoins

Romania

Königreich

1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1914
2 Leu
2 Leu
2 Leu
1910
5 Leu
5 Leu
5 Leu
1881
5 Leu
5 Leu
5 Leu
1906
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1890
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1906
2 Bani
2 Bani
2 Bani
1900
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1900
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1905 - 1906
10 Bani
10 Bani
10 Bani
1900
20 Bani
20 Bani
20 Bani
1900
50 Bani
50 Bani
50 Bani
1894 - 1901
50 Bani
50 Bani
50 Bani
1910 - 1914
1 Ban
1 Ban
1 Ban
1900
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1924
1 Leu
1 Leu
1 Leu
1938 - 1941
2 Leu
2 Leu
2 Leu
1924
5 Leu
5 Leu
5 Leu
1930
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1922
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1930
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1940
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1940
50 Leu
50 Leu
50 Leu
1922
50 Leu
50 Leu
50 Leu
1937 - 1938
100 Leu
100 Leu
100 Leu
1932
250 Leu
250 Leu
250 Leu
1935
20 Lei
20 Lei
20 Lei
1930
250 Lei
250 Lei
250 Lei
1939 - 1940
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1921
50 Bani
50 Bani
50 Bani
1921
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1947
2 Leu
2 Leu
2 Leu
1947
5 Leu
5 Leu
5 Leu
1942
5 Leu
5 Leu
5 Leu
1947
20 Leu
20 Leu
20 Leu
1942 - 1944
25 Leu
25 Leu
25 Leu
1944
100 Leu
100 Leu
100 Leu
1943 - 1944
200 Leu
200 Leu
200 Leu
1942
500 Leu
500 Leu
500 Leu
1941
500 Leu
500 Leu
500 Leu
1944
2.000 Leu
2.000 Leu
2.000 Leu
1946
25.000 Leu
25.000 Leu
25.000 Leu
1946
100.000 Leu
100.000 Leu
100.000 Leu
1946
250 Lei
250 Lei
250 Lei
1941
500 Lei
500 Lei
500 Lei
1946
50 Bani
50 Bani
50 Bani
1947

Republica Populara Romana

1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1949 - 1951
1 Leu
1 Leu
1 Leu
1951 - 1952
2 Lei
2 Lei
2 Lei
1950 - 1951
2 Lei
2 Lei
2 Lei
1951 - 1952
5 Lei
5 Lei
5 Lei
1948 - 1951
20 Lei
20 Lei
20 Lei
1951
3 Bani Romania
3 Bani Romania
3 Bani
1952
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1952
10 Bani
10 Bani
10 Bani
1952
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1952
1 Ban
1 Ban
1 Ban
1952
3 Bani Romania
3 Bani Romania
3 Bani
1953 - 1954
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1953 - 1957
10 Bani
10 Bani
10 Bani
1953 - 1955
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1953 - 1954
1 Ban
1 Ban
1 Ban
1953 - 1954
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1963
3 Lei
3 Lei
3 Lei
1963
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1963
10 Bani
10 Bani
10 Bani
1955 - 1956
15 Bani
15 Bani
15 Bani
1960
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1955
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1960
50 Bani
50 Bani
50 Bani
1955 - 1956

Republica Socialista Romania

1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1966
3 Lei
3 Lei
3 Lei
1966
5 Lei
5 Lei
5 Lei
1978
50 Lei
50 Lei
50 Lei
1983
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1983
500 Lei
500 Lei
500 Lei
1983
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
1983
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1966
5 Bani
5 Bani
5 Bani
1975
15 Bani
15 Bani
15 Bani
1966
15 Bani
15 Bani
15 Bani
1975
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1966
25 Bani
25 Bani
25 Bani
1982

Republica Romania

1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
1992
1 Leu
1 Leu
1 Leu
1993 - 1996
5 Lei
5 Lei
5 Lei
1992
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1990 - 1992
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1993 - 1995
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1995
20 Lei
20 Lei
20 Lei
1991 - 1996
50 Lei
50 Lei
50 Lei
1991 - 1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1991 - 1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1995
10 Lei Romania
10 Lei Romania
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
10 Lei
10 Lei
10 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1996
100 Lei Romania
100 Lei Romania
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1998
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1999 - 2002
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1999
100 Lei
100 Lei
100 Lei
1999
500 Lei
500 Lei
500 Lei
1998
500 Lei
500 Lei
500 Lei
1999 - 2000
500 Lei
500 Lei
500 Lei
1999
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
1998
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
1998
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
1999
50 Lei Romania
50 Lei Romania
50 Lei
2001
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2001
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2001
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2000
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2001
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2001
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2001
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2001
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
2000 - 2004
1.000 Lei
1.000 Lei
1.000 Lei
2001
2.000 Lei
2.000 Lei
2.000 Lei
2000
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2000
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2000
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2000
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2001 - 2004
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2001
50 Lei Romania
50 Lei Romania
50 Lei
2002
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2002
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2002
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2003
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2003
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2003
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2003
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2002
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2002
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2002
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2003
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2003
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2003
2.000 Lei
2.000 Lei
2.000 Lei
2002
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2002
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2003
5 Lei Romania
5 Lei Romania
5 Lei
2005
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2005
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2004
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2004
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2004
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2004
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2004
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2005
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2005
5.000 Lei
5.000 Lei
5.000 Lei
2004
5 Bani
5 Bani
5 Bani
2005
10 Bani
10 Bani
10 Bani
2005
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2005
1 Ban
1 Ban
1 Ban
2005
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2006
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2006
50 Lei
50 Lei
50 Lei
2006
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2006
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2007
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2007
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2007
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2007
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2007
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2007
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2007
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2007
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2007
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2007
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2007
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2007
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2007
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2007
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2007
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2007
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2007
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2007
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2007
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2007
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2008
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2008
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2008
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2008
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2008
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2008
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2008
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2009
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2009
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2009
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2009
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2009
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2009
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2009
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2009
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2009
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2010
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2010
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2010
200 Lei
200 Lei
200 Lei
2010
200 Lei
200 Lei
200 Lei
2010
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2010
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2010
10 Lei Romania
10 Lei Romania
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2011
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2011
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2011
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2011
200 Lei
200 Lei
200 Lei
2011
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2011
10 Lei Romania
10 Lei Romania
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2012
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2012
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2012
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2012
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2013
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2013
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2013
5 Lei
5 Lei
5 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2013
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2014
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2014
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2014
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2014
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2014
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2014
200 Lei
200 Lei
200 Lei
2014
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2014
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2015
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2015
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2015
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2015
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2015
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2016
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2016
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2016
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2016
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2016
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2016
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2016
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2017
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2017
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2017
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2017
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2017
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2017
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2017
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2017
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2017
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2018
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2018
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2018
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2018
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2018
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2018
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2018
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2018
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2019
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2019
10 Leu
10 Leu
10 Leu
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2019
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2019
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2019
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2019
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2019
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2019
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2019
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2019
10 Lei Romania
10 Lei Romania
10 Lei
2020
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2020
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2020
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2020
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2020
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2020
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2021
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2021
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2021
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2021
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2021
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2021
50 Bani
50 Bani
50 Bani
2021
10 Lei Romania
10 Lei Romania
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2022
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2022
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2022
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2022
1 Leu Romania
1 Leu Romania
1 Leu
2024
1 Leu
1 Leu
1 Leu
2024
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2023
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2024
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2024
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2024
10 Lei
10 Lei
10 Lei
2024
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2023
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2023
100 Lei
100 Lei
100 Lei
2023
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2023
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2023
500 Lei
500 Lei
500 Lei
2024